هر روز ۲۰۰ شارژ ۵۰۰۰ تومانی به قید قرعه
جمعه ۲۱ شهریور، یک هدیه ۱ میلیون تومانی و ۱۰ هدیه ۱۰۰ هزار تومانی به قید قرعه